“ПИ АР СИ” АДСИЦ е Акционерно дружество със специална инвестиционна цел, със седалище и адрес на управление Гр. София, бул Цариградско шосе 139, регистрирано с решение на Софийски градски съд, фирмено отделение по ф.д. № 10600 от 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества под парт. № 122121, том 1680, стр. 161, с БУЛСТАТ 175326309.

Предметът на дейност на дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизиця на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда, и/или продажбата им, както и за извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе.