Предметът на дейност на дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизиця на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда, и/или продажбата им, както и за извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе.