“ПИ АР СИ” АДСИЦ е Акционерно дружество със специална инвестиционна цел, със седалище и адрес на управление Гр. София, бул Цариградско шосе 139, регистрирано с решение на Софийски градски съд, фирмено отделение по ф.д. № 10600 от 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества под парт. № 122121, том 1680, стр. 161, с БУЛСТАТ 175326309.