1. Покана и дневен ред за редовното заседание на общото събрание на акционерите.
  2. Покана и дневен ред за редовното заседание на общото събрание на акционерите - писмени материали.
  3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
  4. Доклад - Одитен Комитет.
  5. Декларация
  6. Образец на пълномощно за гласуване на ОСА.
  7. Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите.
  8. Политика за възнаграждения.
  9. Годишен финансов отчет и доклад за дейността на независимия одитор.