Публичното предлагане на до 328 208 обикновени безналични акции с право на глас от увеличението на капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ приключи успешно на 11.11.2016 г.  Общият брой на записаните и платени акции е 328 206 (триста двадесет и осем хиляди двеста и шест) акции, като сумата получена от платените акции е 3 282 060.00 (три милиона двеста и осемдесет и две хиляди и шестдесет) лева.