Уведомление за промяна в предмета на дейност на дружеството с оглед привеждането му в съответствие с новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (Обн. - ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.).