Във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящото уведомяваме, че Пи Ар Си АДСИЦ оповестява информация до обществеността чрез електронната медия ИНВЕСТОР БГ – www.investor.bg на „ИНВЕСТОР.БГ” АД с ЕИК: 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, бул. “Възкресение” № 31 и има сключен договор. Дружеството оповестява регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН -  www.fsc.bg.

Виж подписано като PDF