С настоящото Ви уведомяваме за Успешното завършване на процедурата по увеличение на капитала на «Пи Ар Си» АДСИЦ от 16 410 390 лева на 19 692 450 (деветнадесет милиона шестстотин деветдесет и две хиляди четиристотин и петдесет) лева.

Решението за това е взето на извънредното заседание на ОСА на акционерите състояло се на 26.02.2016 г. и проведено съгласно Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 534-Е от 21.07.2016г. Увеличението на капитала е вписано в Агенция по вписванията с номер на вписване 20161122160308.